BKISHHB

Skip Navigation LinksMukadimah

​​Sejarah Latar Belakang.jpg


MUKADIMAH

Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah (BKISHHB) telah dibuka rasmi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’iz​zaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 13 Safar 1441 bersamaan 12 Oktober 2019.

Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah merupakan manifestasi hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah  Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memelihara khazanah cendekiawan Islam dengan menggiatkan pengembangannya melalui aktiviti pengumpulan, pemeliharaan, pengkajian, pameran, penyebaran, penyelidikan serta mengongsikan natijahnya bagi kemajuan Islam dan umat seumumnya serta menjadikannya “One Stop Islamic Tourism Destination”.​